Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Ngày 21/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1080/QĐBTTT quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, đã xác định chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay.

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Xem thêm bài viết: Bộ Nhận Diện Chuyển Đổi Số Quốc Gia: Hướng Dẫn Cách Tải Và Sử Dụng

Xem thêm bài viết: Ngày Chuyển Đổi Số Quốc Gia 10 Tháng 10: Cơ Hội Và Thách Thức